Postanowienia ogólne:
1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.bandurska-vod.com jest:
Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska
ul. 1 Maja 94, 40-240 Katowice
NIP 6282226510, REGON 123230207
Konto Bankowe: 67 1050 1302 1000 0092 0255 7949
IBAN: PL 67 1050 1302 1000 0092 0255 7949
BIC/SWIFT: INGBPLPW

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe w serwisie.
4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach

5. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach . Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami , z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
6. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń , oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
7. Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń .
8. Poprzez udział w szkoleniach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu stylizacji paznokci , której dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
9. Osoby biorące udział w szkoleniu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń lub materiałów z nich pochodzących.
10. Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
11. Promocje organizowane przez Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe nie mogą być łączone.
12. Uczestnicy szkoleń w Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska oświadczają, iż rozumieją, że mają one charakter wyłącznie edukacyjny.

Zawarcie i rozwiązanie umowy, zwroty
14. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych prowadzonych przez Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal www.bandurska-vod.com oraz możliwe jest również zapisanie się na szkolenie bezpośrednio w siedzibie Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu.
15. Płatność za szkolenie w Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska może być dokonana w formie:
a) gotówkowej bezpośrednio w siedzibie firmy Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska
b)przelewu z konta bankowego,
c) szybkiego przelewu internetowego.
16. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska, rozliczenie wpłaconej na rzecz Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska należności nastąpi w trybie określonym w pkt 18 niniejszego regulaminu.
17.Zadatek wg art. 394 kodeksu cywilnego jest bezzwrotny.
18.Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska zastrzega sobie prawo do możliwości braku dostępu do szkolenia z przyczyn niezależnych od niej (np. Problemy z serwerem, platformą, etc.) W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty,mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w trybie stacjonarnym (z dopłatą różnicy w cenie) w możliwie najbliższym terminie,wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków. Firma nie bierze odpowiedzialności za brak dostępu do internetu, czy słaby przesył danych, który uniemożliwi obejrzenie szkolenia. Osoby dokonujące zakupu usług firmy Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są  obowiązane do podania Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty.
19.Zwrot należności uiszczonych na rzecz Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska następuje po otrzymaniu przez Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT, o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą.

Tryb postępowania reklamacyjnego
20.W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
21.Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: bandurska.szkolenia@gmail.com w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
22.Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
23.Reklamacje będą rozpoznawane w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
24.W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.
25.Duplikat certyfikatu może zostać wydany ponownie tylko i wyłącznie po otrzymaniu oryginału certyfikatu, który uległ zniszczeniu.  Duplikat certyfikatu przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które opłaciły szkolenie we własnym zakresie. 

Postanowienia końcowe:
26.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
27.Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Akademia Metamorfoz Joanna Bandurska.
28.Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
29.Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.bandurska-vod.com.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

BANDURSKA ONLINE SCHOOL

 W mojej szkole online każde szkolenie charakteryzuje się przekazaniem maksymalnej wiedzy w zoptymalizowanym czasie, co oznacza ze nie tracisz czasu np. na czekanie aż produkt utwardzi się w lampie. Śmiałym stwierdzeniem jest to, że te programy są w pewnym sensie lepsze niż na szkoleniu stacjonarnym. Dlaczego?

 Najważniejszą ich cechą jest przede wszystkim pokazanie zabiegu robionego na dwóch różnych modelkach oraz dodatkowo na sobie. W obu tych przypadkach pracuje się odrobinę inaczej, dlatego postanowiłam, że to wszystko musi się znaleźć w każdym z technicznych szkoleń. W części z nich jest także zaprezentowany cały zabieg, bez cięć. Starałam się podzielić szkolenia w taki sposób, aby móc skupić się w 100% na danym zagadnieniu. Wybierasz to, czego chcesz się nauczyć. 

W 95% czasu szkolenia oglądasz to co robię, a nie mnie. Wystarczy, ze słyszysz mój głos podczas pracy i widzisz wszystko na precyzyjnych zbliżeniach. 

Dostęp do zakupionych szkoleń masz przez cały rok. Tego nie otrzymasz na żadnym szkoleniu stacjonarnym. 

Co więcej masz możliwość odbyć ze mną konsultacje ekstra – poprzez zamkniętą grupę, wiadomość prywatną, czy wideokonferencję. Nie mam przed Tobą żadnych tajemnic.

error: Alert: Strona chroniona